INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost AWA 1213 s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1046/8, PSČ 14000, IČ: 02702983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222541 (dále jen „Společnost“). Zástupcem správce je Denis Wurm dostupný na provozovně společnosti na adrese K Říčanům 810/2, Kolovraty – Praha 10, tel +420 606 316 057

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

  4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

  5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

  6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail., SPZ/RZ vozidla.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením:

čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • realizace smluvního vztahu (splnění smlouvy) se subjektem údajů (zpravidla poskytnutí technicko/záchranných služeb v oblasti vyproštění/odtahů motorových vozidel a souvisejících činností);

  • příprava na poskytnutí služeb z důvodu uzavřeného smluvního vztahu (asistenční karty), zpravidla se jedná o poskytnutí technických služeb v oblasti odtahů nepojízdných motorových vozidel.

čl. 6 odst. 1 písm. c):

  • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to na základě případného pokynu PČR k provedení technicko/záchranné služby.

čl. 6 odst. 1 písm. f):

  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (zpravidla ne každý řidič je vlastníkem vozidla, které řídí a je tedy oprávněným zájmem společnosti zpracovávat osobní údaje řidiče vozidla nebo jiné osoby, která dala souhlas/pokyn k poskytnutí služby, případně je oprávněným zájmem společnosti zpracovávat osobní údaje o vlastníku či provozovateli vozidla, na kterém byla společností poskytnuta služba).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány pracovníky společnosti, a to písemně a v elektronické formě.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které byly řádně proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že je třeba pro zajištění poskytnutí služby nutné využít třetí stranu – subdodavatele – jsou předávány údaje pouze v nezbytném rozsahu a pouze subjektům, kteří se zavázali tyto údaje důsledně chránit. Na základě právních předpisů a v nich určených případech je společnost povinna poskytnout osobní údaje také orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, soudům, atd. 

MONITOROVÁNÍ KOMUNIKACE

Za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, případně pro vnitřní kontrolu poskytovaných služeb (zkvalitňování poskytovaných služeb) a ochranu práv společnosti mohou být telefonní hovory společnosti monitorovány a zaznamenávány.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou v aktuální podobě zveřejněny na internetových stránkách: www.awa1213.cz v sekci dokumenty. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 25.05.2018. Tyto podmínky nahrazují předchozí podmínky zpracování osobních údajů společnosti s názvem: Ochrana osobních údajů ve AWA 1213 s.r.o.